علامت: نگرانی ضمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان از احتمال افزایش اعضای داعش در افغانستان