علامت: نگرانی سازمان جهانی بهداشت از افزایش آبله میمون