علامت: نگرانی زنان در کانادا برای حذف زنان توسط طالبان در افغانستان