علامت: نگرانی دبیرکل سازمان ملل از بسته ماندن مکاتب دخترانه