علامت: نگرانی‌ جهانی در پیوند به خشونت ها در برابر زنان در افغانستان