علامت: نگرانی‌ها از افزایش حملات بر مراکز آموزشی در کابل