علامت: نورالله منیر مردم خود نمیخواهند دختران شانرا به مکتب بفرستند