علامت: نماینده امریکا پول های منجمد شده افغانستان به طالبان واگذار نمیشود