علامت: نزدیک به ۳۴۰ روز از نرفتن دختران به مکتب گذشت