علامت: نزدیک به صد دانشجوی دختر در دانشگاه بلخ اجازه ورودداده نشد.