علامت: نزدیکان قربانیان به شفاخانه ها اجازه داده نمیشود.