علامت: ندیم؛ جنگ فیزیکی تمام شده و اما جنگ فکری هنوز مانده