علامت: نخست وزیر کانادا طالبان را یک سازمان تروریستی یاد کرده است