علامت: نام‌گذاری خیابان بلوار برای آقاخان

اهدای جایزه افتخاری کلید شهر و نام‌گذاری خیابان بلوار به آقاخان توسط شهرداری تورنتوی کانادا.

مقام‌های شهرداری شهر تورنتوی کانادا در یک اقدام نادر و پاس‌داری از کارنامه‌های شهزاده کریم آقاخان ۴۹همین امام اسماعیلیان جهان…