علامت: نازو نام پسری است که در ولایت کنربا لباس دخترانه زندگی میکرد