علامت: نادیده گرفتن عفو عمومی رهبر طالبان توسط نیروهای طالبان