علامت: مکاتب دخترانه به درخواست بزرگان ولایت پکتیا باز شده