علامت: مولوی ندیم، کسانی که به علما اهانت کنند از دانشگاه اخراج خواهند شد