علامت: مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان