علامت: مولوی عبدالسلام عابد، خطاب به طالبان از رهبر شان اطاعت نکنند