علامت: مهاجران تازه وارد از افزایش کرایه خانه ها شکایت دارند