علامت: منع تحصیل یک دختر جوان در دایکندی باعث کشته شدن وی شد