علامت: ملا یعقوب از امریکا خواست سفارتش را در کابل بازگشایی کند