علامت: معین وزارت عدلیه: اگر رهبر آنان هدایت بدهد قانون اساسی به اساس فقه حنفی آماده میکنند.