علامت: مرزبانان ترکی بر یک زن مهاجر افغانستان تجاوز کرد