علامت: مردی با شصت فرزند میخواهد تعداد فرزندانش را بیشتر کند