علامت: مردی با سه ازدواج می خواهد برای بار چهار ازدواج کند