علامت: مردم از شهرهای بزرگ کانادا به مناطق دور دست کوچ میکنند