علامت: مردم از بازیکنان تیم کریکت افغانستان خواست در کنار زنان این کشور بی‌ایستند