علامت: مخالفان طالبان در این نشست برای راه حل بحران کنونی گفتگوخواهد کرد.