علامت: محکمه طالبان دو جوان را به اتهام رابطه نامشروع دره زد