علامت: محمد محقق طالبان دست درحمله بر مرکز آموزشی کاج دست دارند.