علامت: محمد محقق طالبان در پیوند به حمله کاج تسلیت نگفتند.