علامت: مجلس سنای کانادا خواستار کمک به مردم افغانستان شد