علامت: مجازات ۲۷تن توسط طالبان در ملای عام در ولایت پروان