علامت: مارشال دوستم طالبان در سدد از بین بردن فرهنگ دیگر اقوام استند.