علامت: لوید آستین وزیر دفاع امریکا هنوز ماموریت ما پایان نیافته است.