علامت: لغو معاونیت خشونت علیه زنان در اداره دادستانی کل طالبان