علامت: لطیف پدرام این است. طالبان اقدام بر حذف هویت و فرهنگ در اقوام