علامت: قدردانی از کارنامه‌های بشردوستان کریم آقاخان توسط شهردار تورنتوی کانادا

اهدای جایزه افتخاری کلید شهر و نام‌گذاری خیابان بلوار به آقاخان توسط شهرداری تورنتوی کانادا.

مقام‌های شهرداری شهر تورنتوی کانادا در یک اقدام نادر و پاس‌داری از کارنامه‌های شهزاده کریم آقاخان ۴۹همین امام اسماعیلیان جهان…