علامت: قتل یک مرد در پی جنجال بر سر آب زراعتی در دایکندی