علامت: قتل مرموز یک نظامی پیشین توسط طالبان در ننگرهار