علامت: قتل مرسل نبی‌زاده عضوی پیشین پارلمان افغانستان