علامت: قتل بی‌رحمانه‌ی ۹غیرنظامی هزاره توسط طالبان