علامت: قتل، بریدن اعضای بدن حبس و عقیم شدن از انواع خشونت دربرابر ایغورها شمرده میشود.