علامت: قاری صلاح الدین ایوبی فرمان رهبری طالبان را به باد انتقاد گرفت