علامت: فوزیه کوفی وعده پرداخت معاش استادان دانشگاه را داده است