علامت: فقر و بیکاری دلیل مهاجرت جوان به بیرون از کشور استند