علامت: فعالان حقوق زن در نامه‌ی خواهان تحریم‌های بیشتر حکومت بر طالبان شده است