علامت: فرهاد دریا فرهاد دریا: تاریخ در برابر مردم شریف هزاره، بدهکار است